9. razred

Biologija in družbaRaziskovanje in poskusiKemija živih sistemovDedovanjeBiotehnolgija
Biologija in družba
Uvod
PPT
Učni list
Raziskovanje in poskusi
Uvod
Učni list
Preglednica – zbiranje podatkov
Kemija živih sistemov
Uvod
PPT
Dedovanje
Uvod v učni sklop

Biotehnologija
Uvod
Učni list 1 – jogurt
Učni list 2 – kloniranje
Vrste celic
Uvod
Učni list 1 – Mikroskopiranje
Učni list 2 – prokariontske in evkariontske celice
Učni list 3 – evkariontske celice
Učni list 4 – celična zgradba
Učni list 5 – preverjanje znanja
Zgradba DNA
Uvod
Učni list 1 – tabelska slika
Učni list 2 – izolacija DNA
Učni list 3 – model DNA
Celična delitev
Uvod
Učni list
Razmnoževanje
Uvod
Učni list
Pravila dedovanja
Uvod
Učni list 1 – genotip in fenotip
Učni list 2 – dominantno recesivno križanje
Učni list 3 – intermediarno križanje
Učni list 4 – kodominantno dedovanje
Dedovanje pri človeku
Uvod
Učni list
Modifikacije
Uvod
Učni list 1 – video list
Učni list 2 – vpliv svetlobe na kalitev
Mutacije
Uvod
Učni listEvolucijaRazvrščanje organizmovBiotska pestrostBiomi in biosferaVpliv človeka na naravo in okolje
Evolucija
Uvod v učni sklop
Evolucijski razvoj človeka in uvrstitev v sistem
Uvod
Učni list
Biotska pestrost
Uvod
Učni list 1 – biotska pestrost
Učni list 2 – projektno delo
Učni list 3 – naravni biseri (video list)
Biomi in biosfera
Uvod
Učni list 1– rečni ekosistem
Učni list 2 – gozdni ekosistem
Učni list 3 – biosfera (video list)
Učni list 4 – biosfera v plastenki (raziskovanje)
Vpliv človeka na naravno okolje
Uvod
Učni list 1 – vplivi človeka na naravo (video list)
Učni list 2
Evolucija – razvoj življenja
Uvod
Učni list
Razvrščanje živih bitij v sisteme
Uvod
Učni list
Spremenljivost vrst in naravni izbor
Uvod
Učni list
Vpliv mutacij na evolucijske procese
Uvod
Učni list
Nastanek novih vrst
Uvod
Učni list
Domneve o nastanku in razvoju vrst na Zemlji
Uvod
Učni list
Rešitve križanke
Dokazi o evoluciji in sorodnosti vrst
Uvod
Učni list
Spreminjanje kontinentov skozi geološka obdobja in razvoj vrst
Uvod
Učni list